Privacyverklaring

Privacyverklaring

Esther Wagensveld Fotografie
Kleienburg 15, 2411 ZB Bodegraven

T 06 28 81 33 08
E info@estherwagensveld.nl
I www.fotograafessie.nl

KVK 65311035 | BTW NL001562638B70

PRIVACYVERKLARING

15 december 2023
Esther Wagensveld Natuurfotografie, gevestigd aan Kleienburg 15 2411 ZB Bodegraven is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in
deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

www.fotograafessie.nl | Kleienburg 15, 2411 ZB Bodegraven | info@estherwagensveld.nl | 06 28 81 33 08

  1. Persoonsgegevens die ik verwerk
    Fotograafessie.nl verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan mij verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die ik verwerk:
  • Voor- en achternaam
  • Adresgegevens
  • Telefoonnummer
  • E-mailadres

2. Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens
De website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. Ik kan echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat ik zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met mij op via info@estherwagensveld.nl, dan verwijderen ik deze informatie.

3. Met welk doel en op basis van welke grondslag persoonsgegevens worden verwerkt
Esther Wagensveld Fotografie verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

  • Verzenden van een nieuwsbrief en/of reclamefolder
  • U te bellen of e-mailen indien dit nodig is om mijn dienstverlening uit te voeren
  • Om goederen en diensten bij u af te leveren

4. Geautomatiseerde besluitvorming
Esther Wagensveld Fotografie neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens tussen zit.

5. Hoe lang persoonsgegevens worden bewaart
Esther Wagensveld Fotografie bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Ik hanteer in de basis de wettelijk toegestane bewaartermijnen.

6. Delen van persoonsgegevens met derden
Esther Wagensveld Fotografie verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

7. Cookies, of vergelijkbare technieken, die worden gebruikt
Esther Wagensveld Fotografie gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken. Alleen in de winkel als u een bestelling plaatst. Hier kunt bij de bestelling de aparte Privacy Policy lezen.

8. Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Esther Wagensveld Fotografie en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die ik van u beschik in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@estherwagensveld.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. Ik reageer zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Esther Wagensveld Fotografie wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-
autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

9. Hoe Esther Wagensveld Fotografie persoonsgegevens beveiligt
Esther Wagensveld Fotografie neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@estherwagensveld.nl